jayos xiznebi
1.aprili.15 - 20:31:56
shesvla tavidan

_kutaiseli_: (08 03 19 - 8:59:18)
xoo... me aq komentars ar gavaketeb,torem...
PJ_harvey: (08 03 18 - 14:01:04)
Dzveli variantic ar maqvs nanaxi.. Da saertod sul ramodenime momwons dzveli
qartuli filmebidan.. Bevric ar maqvs albat nanaxi magram..
Shotia: (08 03 16 - 16:53:18)
Dark, qartveli msaxiobebi, rejisorebi, da saertod qartuli filmi me piradad
momwons. mravalma adamianma, qveyanam da festivalma agiara. da mase rom ambob,
iqneb shenshia problema. dafiqrdi
tamuna: (08 03 16 - 15:33:16)
.dum.
Shotia: (08 03 16 - 15:15:22)
jayo da margo+teimurazi.lol. javaxishvili magaria.grin.
Sandra: (08 03 16 - 13:50:01)
Neta dasrulda gadagebebi?
Dark: (07 09 16 - 21:05:56)
Hm..
erlomi: (07 09 16 - 21:04:49)
did rustvels utqvams-,,aras gargebs swavluleba,tu ara iqm brdzenta tqmulsa:ar
ixmareb,ras xelsa xdi saunjesa daparulsa?,,
Dark: (07 09 12 - 18:18:59)
Anda iqneb vinmes uyvars, ki batono magram samshoblos mogalated nu movnatlavt
adamians romelsac agizianebs ipolite xvichias xuntruci da udiplomo sasidzo
Dark: (07 09 12 - 18:17:41)
Sxvatashoris arc dzveli pilmebi ar momcons, udiplomo sasidzoze xalxi sicilit
ipsams, me kide vuyureb da ver vxvdebi ra aris aq sasacilo? vigac beberi kaci
dakuntrushobs(mapatiet visac giyvart) da am kuntrushze ecinebat, tundac sxva
pilmebi, dzalian arabunebrivad tamashoben, magram radgan qartulia marto magito
ar unda giyvardes pilmi
shemdeg

gverdi: 1/2
temis_shesaxeb

ganyofilebashi dabruneba
online: 0
forumi top.saitebi.info waplog
[gzip: 60%]